Napjainkban egyre nagyobb társadalmi igény alakult ki az idegen nyelv oktatása iránt. Iskolánkban mi is átéreztük ennek fontosságát. Elhatároztuk, hogy az idegen nyelv oktatása lesz tevékenységünk egyik kiemelt területe. Az idegen nyelv tudása betekintést enged a célnyelvi kultúrába, s célunk olyan ismeretszerzés kialakítása, amely bizalmat ébreszt és érdeklődést kelt más népek iránt. A nyelvtanulás során tudatosul a diákokban az anyanyelv használata: jobban megbecsülik az anyanyelvi kultúra értékeit, könnyebben sajátítanak el más idegen nyelvet. Mi mindenképpen törekszünk arra, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve a nyelvtanítás során gazdagodjon a tanulók ismeretanyaga, fejlődjön önismeretük és erősödjön önbizalmuk.   

Az idegen nyelv oktatásának színterei, formái iskolánkban:

  • Tanórai csoportbontás, magasabb óraszám
  • Személyes kapcsolatok /e-mail, levelezés /
  • Idegen nyelvi olvasmányok (könyvtár), internet
  • A mindennapos iskolai élet idegen nyelvi oktatási területei

Tanórai csoportbontás, magasabb óraszám

Iskolánkban 3. osztálytól tanítjuk az idegen nyelvet a szülők igénye alapján angol-német bontásban. Az idegen nyelv oktatásának kezdeti szakaszában nemcsak tananyagot tanulnak, hanem sok verset, dalt, mondókát, szituációkat. Később az olvasás- és íráskészség, a szóbeli- és írásbeli kifejezőkészség megalapozása történik. A felső tagozat tárgyköre és szókincse szorosan kapcsolódik a mindennapi élet helyzeteihez. A szemelvények anyagai témájukban közel állnak a gyermeki világhoz. Fő feladat ezen a szinten is a beszédkészség fejlesztése, a szókincs gyarapítása, aktivizálása. Az óraszámok fokozatosan emelkednek, s a legmagasabbak akkor, amikor már a gyerekek elsajátították a tanulás-módszertani alapismereteket. A csoportbontásnak mindenképpen motiváló hatása van. A kisebb létszámú csoportban és a nyelvi teremben történő nyelvtanulás során lehetőség van a megszokott környezettől való elszakadásra. Az osztálytermekben történő oktatásnak is megvannak a tárgyi feltételei: videomagnó, magnó, számítógép, projektor.

Személyes kapcsolatok

Levelezés formájában kapcsolatokat alakíthatnak ki tanulóink a tanult idegen nyelvet beszélő más országbeli diákokkal. Ehhez felhasználjuk az INTERNET nyújtotta előnyöket is, iskolánk regisztrált felhasználója az Epals nemzetközi diáklevelezést segítő honlapnak. Fontos az interkulturális-tanulási elv érvényesülése, mert így lehetőség nyílik más népek kultúrájának megismerésére, sajátunk megismertetésére.

Idegen nyelvi olvasmányok (könyvtárhasználat), internethasználat

Fő célunk, hogy megteremtsük az idegen nyelven történő olvasóvá nevelés alapjait. Ezt a célt szolgálják azok a tananyagtól független idegen nyelvű olvasmányok, amelyeket a tanulók az életkori sajátosságoknak és a tudásszintnek megfelelően választhatnak és kölcsönözhetnek ki idegen nyelvi könyvtárunkból. Fontos a módszertani változatosság és a személyre szabott tevékenységrendszer. Tanórákon és otthoni feladatként is gyakori az internethasználat lehetősége. Tananyagjainkban egyre gyakoribb a digitalizált változat, vagy legalábbis  a digitális gyakorlási lehetőségek. Iskolánk honlapján olyan linkeket helyezünk el, amikben minden évfolyam tananyagához találhatók kiegészítő anyagok, továbbá érdekes, ugyanakkor hasznos nyelvi játékok is.

A mindennapos iskolai élet idegen nyelvi oktatási területei

Az idegen nyelvhasználat szükségességéhez motiváló tényező a város, s maga az iskola épülete, mivel központi helyen helyezkedik el. Szünetekben, tanítás után lehetőségük nyílik tanulóinknak információadásra, beszélgetésre a tanult nyelven. Ezek az apró sikerélmények mindig ösztönzőleg hatnak rájuk. Ezeket az élményeket tanórán kívüli időszakban lelkesen és szívesen megosztják a nyelvtanárokkal. A felsőbb osztályokban az otthoni televíziózásnál és internetezésnél is alkalmazzák a tanult nyelvet. Ha nem értenek valamit, akkor mindig alkalom adódik ennek megbeszélésére.